Tip Memastikan Produk dan Pelaburan Patuh Syariah

June 27, 2014 — Penulis:

Kategori: Artikel Pilihan / Pelaburan

Pelaburan ialah perbuatan meletakkan duit dalam sesuatu dengan mengharapkan keuntungan.Dengan lebih spesifik, pelaburan ialah komitmen dengan melaburkan duit atau modal untuk membeli instrumen kewangan atau aset lain untuk memperolehi keuntungan berbentuk pulangan atau kenaikan dalam nilai instrumen.

Tetapi saban hari, jumlah manusia yang tertipu,ditipu dan menipu semakin bertambah atas nama pelaburan. Baik dari pakej skim cepat kaya, direct-selling, networking ataupun multi-level-marketing (namakan apa sahaja) yang sememangnya jelas berdiri atas sistem sonsang.

Sehinggakan bentuk pelaburan yang diiktiraf ramai seperti pembelian bon atau sukuk (bon islamik),Forex (tukaran mata wang asing), REITs (Amanah Pelaburan Harta Tanah), ETF(Dana Dagangan Bursa), pembelian emas fizikal atau akaun emas dan sebagainya.

tertipu

Semua bentuk pelaburan yang disebut dan yang tidak disebut mempunyai satu sisi buruk yang tidak dapat sesiapapun lari daripadanya, iaitu risiko kerugian.

Para pembaca harus mengetahui bahawa ‘risiko’ ialah elemen yang mustahil untuk dimusnahkan dalam kehidupan, tetapi ia boleh dikawal selia (manage) dan dikurangkan (mitigate).

Artikel ini walau bagaimanapun hanyalah suatu usaha perkongsian buah fikir penulis kepada masyarakat awam tentang langkah berhati-hati yang boleh dilaksanakan sebelum menyertai atau melaburkan duit ke arah sesuatu pelaburan. Hal ini dilihat semakin penting apabila dilihat semakin galak umat Islam (baca: bangsa Melayu) berkecimpung dalam aneka pelaburan, tetapi akhirnya melutut kerugian dengan seribu satu penyesalan.

Berikut langkah-langkah mudah yang inshaAllah boleh dipraktikkan dalam mencari pelaburan atau produk patuh Syariah oleh sesiapa sahaja sebagai suatu usaha sebelum melaburkan duit simpanan, apatah lagi sekiranya melibatkan duit pinjaman mahupun duit pembiayaan ke arah usaha pelaburan yang patuh Syariah:

Fahami Konsep & Produk Secara Menyeluruh

Tidak ada jalan mudah dalam mendapatkan keuntungan yang halal dan diredhai, baik keuntungan dunia mahupun akhirat. Kerana semuanya menuntut usaha, tiada jalan mudah atau keuntungan atas angin (judi).

Justeru sebagai individu Muslim, menjadi kewajiban sekurang-kurangnya mempelajari halal haram dalam hukum bermuamalat supaya transaksi yang dilakukan sehari-hari menjamin keredhaan ilahi. Peringatan daripada khalifah Islam kedua yakni Saidina Umar al-Khattab. Beliau berkata bahawa:

“Jangan kamu berjual beli di pasar kami, kecuali telah mendalami ilmu (hukum) agama tentangnya.” (Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi).

Konsep & Kontrak Islam Yang Digunapakai

Antara konsep dalam Islam yang diguna pakai oleh mana-mana institusi pelaburan di dunia adalah seperti berikut:

 1. Mudharabah – Suatu perjanjian antara pemodal (rabbul mal) yang memberi 100% modal untuk perniagaan dengan usahawan (mudharib) yang menguruskan perniagaan dengan menggunakan kepakarannya. Di bawah kontrak ini, keuntungan yang diperoleh akan dibahagikan antara mereka mengikut nisbah yang dipersetujui sebelumnya, sementara sebarang kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh pemodal.
 2. Musharakah – Suatu kontrak ke arah perkongsian antara dua pihak atau lebih untuk menyumbang modal dalam pelbagai perkadaran. Keuntungan yang dijana oleh perkongsian dibahagikan mengikut terma kontrak musyarakah, manakala kerugian dikongsi mengikut perkadaran bahagian sumbangan masing-masingkepada modal.
 3. Ujrah – Pembayaran untuk sesuatu perkhidmatan. Ujrah juga berhubung kait dengan gaji, upah, bayaran, fi, caj, pendaftaran, honorarium, ganjaran, anugerah dan lain-lain.
 4. Wakalah – Suatu kontrak pelantikan ejen di mana seseorang individu melantik seseorang yang lain untuk bertindak bagi pihak beliau.
 5. Jua’lah – Satu kontrak sehala yang menjanjikan hadiah atas penyempurnaan sesuatu tugas khas.

Terdapat banyak lagi konsep dan kontrak Islam yang boleh diguna pakai. Namun umumnya, pelaburan Islam tidak lari daripada menggunakan salah satu (atau lebih) daripada konsep di atas.

Tidak semestinya suatu pelaburan itu harus menggunakan terma Arab untuk menjadikannya Islamik, tetapi sekurang-kurangnya siasatlah dan bertanya supaya konsep yang digunakan itu tidak bertentangan dengan Syariah.

Kewujudan Penasihat Syariah

Setelah sistem kewangan Islam mula mendapat tempat di dalam negara ini, menjadi sebahagian keperluan untuk mempunyai Penasihat Syariah dalam suatu organisasi bagi memantau dan menyelaraskan hal ehwal Syariah tentang operasi keseluruhan yang dijalankan oleh sesebuah organisasi.

ustaz zaharuddin

Penasihat Syariah ini terdiri daripada mereka yang pakar dalam bidang Syariah, dalam usaha mereka memantau dan memastikan operasi keseluruhan sistem operasi itu tidak menyanggahi Syariah (iaitu memastikan perniagaan yang dijalankan patuh Syariah). Justeru apabila sesuatu syarikat yang menawarkan pelaburan, tanpa pengawasan dan penyeliaan mereka yang pakar dalam bidang Syariah, kecenderungan sesuatu perniagaan atau pelaburan itu untuk bercanggah dengan Syariah adalah tinggi.

Oleh itu, kita dapat lihat, sekiranya sesebuah syarikat pelaburan itu menitik beratkan hal ehwal Syariah (baca: halal dan haram), mereka akan mendapatkan mereka yang pakar Syariah untuk dijadikan sebagai Penasihat dalam memastikan struktur dan keseluruhan operasi itu tidak bercanggah dengan Syariah.

Dalam erti kata lain, sekiranya tiada penasihat Syariah, syarikat pelaburan itu perlu disiasat lebih mendalam.

Pelaburan Melalui Jualan Produk

Pelaburan dalam Islam tidak mungkin lepas daripada beberapa garis panduan am yang mesti difahami oleh semua Muslim. Antara yang penting iaitu kaedah fekah seperti “al-Ghurum bil ghunum” (tiada pulangan tanpa risiko), “al-Kharaj bid Dhaman” (setiap manfaat mestilah diiringi dengan liabiliti), dan al-Iwad (imbalan).

“Al-Ghurum bil ghunum” (Tiada Pulangan Tanpa Risiko)

Membawa erti setiap pulangan yang dikaut hendaklah tidak lari dari kewujudan risiko. Prinsip ini juga antara lainnya membawa maksud seseorang itu berhak ke atas keuntungan hanya jika seseorang itu bertanggunjawab atas kerugian (liabiliti). Mengaut keuntungan hanya sah sekiranya perkongsian risiko (risk sharing) dan terlibat dalam usaha atau aktiviti ekonomi.

“Al-Kharaj bid Dhaman” (Manfaat Diiringi Dengan Liabiliti)

pula suatu prinsip yang menekankan kepentingan pendedahan kepada risiko dalam bertransaksi, seseorang hanya layak menuntut keuntungan jika bersedia menanggung risiko. Prinsip ini dalam erti kata lain menyatakan pulangan (al-kharaj) hanya kepada mereka yang menanggung liabiliti (dhaman) ke atas sesuatu, seperti aset. Tanpa liabiliti seseorang tidak dianggap berhak ke atas pulangan dan keuntungan yang diraih.

Imbalan (A-‘iwad)

Suatu konsep yang dipopularkan oleh Ibn Arabi melalui nukilannya yang bermaksud:

“Setiap kenaikan (keuntungan), tanpa imbal balik (al-‘iwad) atau yang bersamaan dengan nilai ialah riba”

Nukilan ini  daripada kitab Ahkamul Quran,dijelaskan pernyataan ini dengan cukup jelas tentang perbezaan jual beli dan riba.

Dalam menerangkan ucapan ringkas itu, sekiranya pinjaman berserta faedah dianggap riba, adapun jualan barang dagangan dengan tambahan keuntungan atas harga kos tidak sama seperti riba dan halal kerana ia suatu bentuk jual beli. Bak kata IbnArabi, hal ini adalah kerana jualan mempunyai elemen al-‘iwad:

Tiga elemen penting dalam imbal balik (al-‘iwad) ialah :

 • Risiko : Jualan berserta risiko dalam erti kata penjual barang dagangan terpaksa menghadapi risiko barangan dagangan itu rosak atau musnah sebelum sempat menjual dan mendapat keuntungan daripada hasil jualan. Adapun pemberi pinjaman yang mengenakan riba mungkin hanya mengalami risiko sekiranya peminjam tidak mampu membayar semula.
 • Usaha : Penjual memerlukan usaha untuk menjual barangan sejak membeli barang dengan harga kos sehinggalah pembeli membeli barang jualan. Adapun pemberi pinjaman tidak dianggap berusaha hanya dengan memberi pinjaman berserta riba dan goyang kaki menunggu hasil pinjaman beserta faedah (riba) yang dikenakan.
 • Liabiliti : Penjual barang masih menanggung liabiliti barang yang dijual seperti barangan rosak atau tidak berfungsi, bertanggungjawab untuk mengganti barang jualan menjadikannya satu liabiliti atas penjual. Adapun pemberi pinjaman tidak bertanggung jawab atas apa yang berlaku kepada peminjam duit, baik untung ataupun peminjam rugi hasil penggunaan duit tersebut.

Hanya dengan kewujudan ketiga-tiga elemen ini (menyebabkan kewujudan al-‘iwad),barulah sesuatu jualan itu dianggap sah di sisi syarak, manakala tanpa salah satu elemen boleh mengakibatkan terjadinya riba dan jualan menjadi tidak sah.

Struktur Pelaburan

Menjadi suatu yang sangat penting bagi para pelabur memahami struktur operasi syarikat pelaburan yang disertai (kecuali bagi para pelabur yang tamak justeru malas ambil tahu). Cara mudah untuk memahaminya adalah sama ada mengkaji dan melihat sendiri dari laman sesawang rasmi, atau bertanya pada ejen, broker ataupun wakil syarikat pelaburan.

Maka sekiranya berjumpa dengan wakil,ejen ataupun broker, apa yang para pelabur perlu lakukan ialah:

Bertanya,bertanya dan bertanya!

Hanya dengan bertanya para pelabur dapat merungkai persoalan yang dihadapi dan mampu memperoleh keyakinan tentang sifat perniagaan dan pelaburan yang ingin dibuat, serta untuk mengenali produk dengan lebih dekat. Teknik “Devil’s Advocate” juga boleh digunakan bagi memastikan para pelabur bersifat kritis dalam menilai sesuatu pelaburan itu.

Ya, ini adalah sesuatu yang mustahil untuk para pelabur lakukan sekiranya telah putih mata dengan janji-janji manis yang ditaburkan. Makanya buatlah keputusan dengan bijak, iaitu dengan mengambil masa berfikir,dan bertanya (sehingga dapat memahami sekurang-kurangnya tentang kehalalan dan pendekatan perniagaan yang digunakan dengan jelas. Ini adalah hak anda sebagai pelabur Muslim!

Fahami Risiko Pelaburan

Memahami impak risiko pelaburan melibatkan kebarangkalian untuk menempuh kerugian atas pelaburan.Memang kita menginginkan keuntungan yang dijangka-jangkakan. Tetapi jika terus melompat ke langkah ke-5 tanpa menilai langkah ke-2 iaitu rasionalisasi diri sendiri, dikhuatiri cara sebegini akan menyebabkan para pelabur tidak mengenal kemampuan dan kapasiti diri dalam melakukan pelaburan. Sekiranya pengiraan impak pelaburan menjanjikan keuntungan lumayan, para pelabur akan sanggup bergolok-bergadai.

Perlu difahami impak risiko pelaburan bukan hanya mengira dan menjangkakan keuntungan, tetapi lebih mengkhusus tentang kepentingan menilai kebarangkalian kerugian yang boleh menimpa akibat daripada kerugian atas pelaburan yang disertai. Impak baik daripada segi mental dan fizikal terhadap mereka yang kerugian RM100 tidaklah sama dengan mereka yang kerugian RM100 ribu, atau mungkin RM100 juta.

tertipu dengan skim cepat kaya

Apatah lagi apabila ianya melibatkan keluarga atau orang sekeliling. Contoh bagi mereka yang tersilap langkah menyertai skim cepat kaya, impak risiko pelaburan juga merujuk kepada maruah diri dan keluarga (akibat mengajak orang lain terjebak sama dalam suatu pelaburan yang akhirnya didapati suatu penipuan/scam).

Mat Jenin watak yang digambarkan mempunyai angan-angan juga berusaha memanjat pokok kelapa, tetapi ada pula para pelabur menempah rugi akibat tamak dan malas berusaha. Mereka ini Mat apa?
Kesemua langkah di atas hanya suatu perkongsian ringkas buat mereka yang mahu berjinak-jinak dalam dunia pelaburan.

Dan juga bertujuan mengelak lahirnya masyarakat yang malas dalam melakukan usaha, tetapi ingin cepat kaya. Semuanya disebabkan sikap tamak dan keselesaan memasang angan-angan kosong.

Semoga dengan penat lelah para pelabur mengkaji dan memahami sesuatu pelaburan yang akan disertai, para pelabur dapat melabur di dalam produk atau pelaburan yang patuh Syariah dan keuntungan yang diperolehi mendapat keberkatan.


Komen (5)

 1. abdul hamid
  December 4, 2014

  apakah pendapat sdr/sdri tentang pelabjran ttng Ufun club yang sekarang ini temgah bangat di Msia?

Leave a Reply to Shaiful SiFu Batal (Cancel)